REGULAMIN SKLEPU

1. Definicje

Cena – cena brutto Produktu w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Produkcie.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym  sposobu dostawy i płatności.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,

z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty. W Koszyku Klient ma możliwość ustalania i modyfikacji danych Zamówienia, w tym: dodawanie i usuwanie Produktów,

wskazywanie adresu kontaktowego poczty elektronicznej oraz sposobu Płatności on-line.

PDF – format pliku przystosowany do odczytu na urządzeniach np. komputer, tablet, smartphone wyposażonych w oprogramowanie do odczytu np. Adobe Reader. Po zakupie, plik PDF jest udostępniany do pobrania na adres kontaktowy poczty elektronicznej Kupującego.

Płatność on-line – operacje finansowe wykonywana przez Klienta na odległość za pośrednictwem Internetu przy użyciu urządzeń elektronicznych oraz dostępnych w Sklepie metod płatności elektronicznych.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa (w szczególności w postaci ebooków, kursów online, zestawów dekoracji) będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Sprzedawcą a Klientem. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w

szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.

Przedsprzedaż – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, realizowana z wyprzedzeniem w odniesieniu do wykonania i dostarczenia Produktu, której warunki Sprzedawca każdorazowo  określa w paragrafie „przedsprzedaż” w niniejszym Regulaminie.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.

Sklep – sklep internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem inzyniercukiernik.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca – Katarzyna Kozłowska, działająca pod nazwą Inżynier Cukiernik, ul. Kościelna 4/5, 74-100 Gryfino, adres poczty elektronicznej: inzyniercukiernik@gmail.com, telefon: 667820410

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów na odległość zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na

odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Cena – cena brutto Produktu w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Produkcie.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym  sposobu dostawy i płatności.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,

z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty. W Koszyku Klient ma możliwość ustalania i modyfikacji danych Zamówienia, w tym: dodawanie i usuwanie Produktów,

wskazywanie adresu kontaktowego poczty elektronicznej oraz sposobu Płatności on-line.

PDF – format pliku przystosowany do odczytu na urządzeniach np. komputer, tablet, smartphone wyposażonych w oprogramowanie do odczytu np. Adobe Reader. Po zakupie, plik PDF jest udostępniany do pobrania na adres kontaktowy poczty elektronicznej Kupującego.

Płatność on-line – operacje finansowe wykonywana przez Klienta na odległość za pośrednictwem Internetu przy użyciu urządzeń elektronicznych oraz dostępnych w Sklepie metod płatności elektronicznych.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa (w szczególności w postaci ebooków, kursów online, zestawów dekoracji) będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Sprzedawcą a Klientem. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w

szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.

Przedsprzedaż – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, realizowana z wyprzedzeniem w odniesieniu do wykonania i dostarczenia Produktu, której warunki Sprzedawca każdorazowo  określa w paragrafie „przedsprzedaż” w niniejszym Regulaminie.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.

Sklep – sklep internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem inzyniercukiernik.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca – Katarzyna Kozłowska, działająca pod nazwą Inżynier Cukiernik, ul. Kościelna 4/5, 74-100 Gryfino, adres poczty elektronicznej: inzyniercukiernik@gmail.com, telefon: 667820410

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów na odległość zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na

odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy pod adresem internetowy pod adresem inzyniercukiernik.pl/sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem a Katarzyną Kozłowską, działającą pod nazwą Inżynier Cukiernik, ul. Kościelna 4/5, 74-100 Gryfino, adres poczty elektronicznej: inzyniercukiernik@gmail.com, telefon: 667820410

2. Sprzedawca świadczy usługi na terytorium Polski. Klient chcący dokonać zakupu w Sklepie i mający miejsce zamieszkania lub stałego wykonywania działalności gospodarczej czy siedziby poza terytorium Polski proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.

3. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych na stronach Internetowych Sklepu a także  elementów graficznych Sklepu, ich układu, kompozycji, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Sprzedawcy. 

4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: inzyniercukiernik@gmail.com. Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania w godzinach funkcjonowania sklepu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

3. Składanie zamówienia

1.   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.   Zakup Produktu możliwy jest tylko za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

3.   Kupujący może złożyć Zamówienie jako niezarejestrowany Klient.

4.   Przed zakupem Produktu w Sklepie, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć zakupione pliki, obsługuje format w jakim są one zapisane.

5.   Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

6.   W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: wybranie Produktu, a następnie umieszczenie go w Koszyku

poprzez kliknięcie przycisku “Do koszyka”, podanie prawdziwych dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), wybranie rodzaju Płatności on-line, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego zaakceptowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN SKLEPU

INZYNIERCUKIERNIK.PL, opcjonalnie – wyrażenie zgody na dostarczenie Produktu przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz potwierdzenia poinformowania o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od umowy, potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”

7.   Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

8.   Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

9.   Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia.

10.    Jeżeli Kupujący wyraził zgodę, na dostarczenie Produktu przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz potwierdzenia poinformowania o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od

umowy, to z chwilą wpływu na rachunek Sklepu płatności on-line, Sklep niezwłocznie udostępnia Produkt, który zostaje przekazany na adres kontaktowy poczty elektronicznej; w razie braku takiej zgody, Produkt zostanie udostępniony na adres kontaktowy poczty elektronicznej po upływie terminu do odstąpienia od umowy.

11.    Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne Sklepu niezależne od niego i zobowiązuję się jak najszybciej dostarczyć zakupione materiały do Kupującego.

12.   W przypadku gdy pomimo dokonania płatności Klient nie otrzyma Produktu w czasie określonym w

punkcie 8 Regulaminu, Klient proszony jest o kontakt mailowy ze Sprzedawcą. Przed skontaktowaniem Sprzedawca zaleca sprawdzenie folderu SPAM i innych powiadomień w skrzynce odbiorczej.

4. Cena

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.

3. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie “wprowadź kod” na etapie składania zamówienia. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta “kupuję i płącę”. 

5. Metody płatności

1.  Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.

2.  Płatności elektroniczne obsługiwane są przez operatora płatności: ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000655383, właściciel marki HotPay. ePłatności nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa) i jest wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych pod numerem MIP 8/2018.

3.  Kupujący może dokonać zapłaty za zamówione Produkty wyłącznie poprzez płatność on-line, płacąc

przelewem elektronicznym lub bankowym. Plik udostępniony zostaje Klientowi niezwłocznie po zarejestrowaniu zapłaty na koncie bankowym Sklepu, o ile Klient wyraził zgodę na dostarczenie Produktu przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz potwierdzenia poinformowania o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od umowy.

4.  Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Kupującego w ciągu 48 godzin skutkuje jego anulowaniem.

5.  Jeśli z jakiś względów zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na wskazany przy zakupie adres e-mail. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków.

6. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, także dla produktów objętych przedsprzedażą, rozpoczyna się od momentu otrzymania maila potwierdzającego zawarcie Umowy.

2. W przypadku produktów, które stanowią treści cyfrowe Klient o którym mowa w ustępie 1 powyżej, zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od Umowy.

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w stosunku do Przedsiębiorców.

4. Klient o którym mowa w ustępie 1 powyżej, realizuje prawo odstąpienia od umowy na przykład poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: inzyniercukiernik@gmail.com.

5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

7. Reklamacje

1. Sprzedawca dostarcza Treści cyfrowe zgodne z Umową. Jeśli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do jej zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta. 

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na

prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, Sprzedawca odpowiada przez okres dostarczania Treści cyfrowych. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową występuje jeśli:

·    opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji Treści cyfrowej są niezgodne z Umową,

·    Treść cyfrowa nie jest przydatna do szczególnego celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na

prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to cel Sprzedawca zaakceptował,

·    Treść cyfrowa nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

·    Treść cyfrowa nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę

charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, 

·    Treść cyfrowa nie została dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można

rozsądnie oczekiwać,

·    Treść cyfrowa nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na

prawach konsumenta przed zawarciem Umowy.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia. W przypadku dostarczania Treści cyfrowej w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana, domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w

rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 3 powyżej nie mają zastosowania.

5. W przypadku niezgodności Treści cyfrowej z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach

konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Treści cyfrowej do zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

6. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w

której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od

Umowy jeżeli:

·    Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z ust. 5

zdanie 2 powyżej,

·    Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub

doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,

·  brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową,

·    brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową,

·    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak

zgodności treści cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest istotny.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy z uwagi na niezgodność z Umową Sprzedawca:

·    nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta z niej faktycznie korzystał,

·    jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z

Umową oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy,

·    dokona zwrotu należności wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny,

·    dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument

lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Reklamację dotyczącą niezgodności Treści cyfrowej z Umową można złożyć w dowolnej formie,

na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu.

11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko

Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia

reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na

prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej

reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

8. Zasady korzystania z produktów cyfrowych

1. Część Produktów udostępnionych w sklepie (ebooki, zestawy dekoracji do druku) stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Produkty udostępniane są w pliku ZIP i zapisane w formacie .pdf . 

3. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie otworzyć pobranego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem inzyniercukiernik@gmail.com.

4. W ramach umowy zawartej z Klientem, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w

postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. 

5. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktów.

6. Treści cyfrowe udostępniane w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Dozwolone jest korzystanie z nich wyłącznie na własny użytek. Komercjalizowanie lub dalsze udostępnianie Produktów stanowi naruszenie praw autorskich. W przypadku chęci komercyjnego wykorzystania Produktów proszę skontaktować się ze Sprzedawcą pod adres inzyniercukiernik@gmail.com.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania

z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie

internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i

przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między

nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje

na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów (uokik.gov.pl).

10. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.   Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.

2.   Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i  wykonania przez Sklep umowy sprzedaży Produktów, oraz w celu obsługi posprzedażowej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”). Sklep

może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.   W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych Klient upoważnia Sklep do przekazywania temu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do

zrealizowania płatności.

4.   Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

11. Postanowienia końcowe

1.   W Sklepie umowy zawierane są w języku polskim.

2.   Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

4.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2023.