REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELEKTORNICZNYCH

Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży książek elektronicznych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.inzyniercukiernik.pl/sklep

1. Informacje ogólne

 1. Sprzedażą produktów elektronicznych na stronie inzyniercukiernik.pl zajmuje się Katarzyna Kozłowska, prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem 74-100 Gryfino ul. Kościelna 4/5, zwana dalej Sprzedawcą, numer konta bankowego: 57 1020 4812 0000 0702 0148 8816 (PKO Bank Polski)
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres kontaktowy poczty elektronicznej: inzyniercukiernik@gmail.com
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 4. Każdy Klient przed złożeniem zamówienia potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i jest zobowiązany ich przestrzegania.
 5. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest zawierana w języku polskim.
 6. Ceny Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych i zawierają podatki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu.
 7. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 8. Prezentowane w Sklepie Internetowym opisy Produktów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie bez zgody Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
 10. Dostarczenie Plików odbywa się poprzez Internet.
 11. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

2. Definicje

Cena – cena brutto Produktu w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Produkcie.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym  sposobu dostawy i płatności.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty. W Koszyku Klient ma możliwość ustalania i modyfikacji danych Zamówienia, w tym: dodawanie i usuwanie Produktów, wskazywanie adresu kontaktowego poczty elektronicznej oraz sposobu Płatności on-line.

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument.

PDF – format pliku przystosowany do odczytu na urządzeniach np. komputer, tablet, smartphone wyposażonych w oprogramowanie do odczytu np. Adobe Reader. Po zakupie książki elektronicznej, plik PDF jest udostępniany do pobrania na adres kontaktowy poczty elektronicznej Kupującego.

Płatność on-line – operacje finansowe wykonywana przez Klienta na odległość za pośrednictwem internetu przy użyciu urządzeń elektronicznych oraz dostępnych w Sklepie metod płatności elektronicznych.

Produkt (Ebook)– książka w wersji elektronicznej, w którym zawarta jest treść przeznaczona do odczytu za pomocą urządzenia elektronicznego przeznaczonego do pobierania i obsługi formatu pdf.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.

Sklep – sklep internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem inzyniercukiernik.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca – Katarzyna Kozłowska prowadząca działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów na odległość zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

3. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Zakup Produktu możliwy jest tylko za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Kupujący może złożyć Zamówienie jako niezarejestrowany Klient.
 4. Ze względu na charakter produktów oferowanych w Sklepie (książki elektroniczne), Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu. Kupujący może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień na poszczególne książki elektroniczne.
 5. Przed zakupem książki elektronicznej w Sklepie, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć zakupione pliki, obsługuje format w jakim są one zapisane.
 6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: wybranie Produktu, a następnie umieszczenie go w Koszyku poprzez kliknięcie przycisku “Do koszyka”, podanie prawdziwych dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), wybranie rodzaju Płatności on-line, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego zaakceptowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN SKLEPU INZYNIERCUKIERNIK.PL, opcjonalnie – wyrażenie zgody na dostarczenie Produktu przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz potwierdzenia poinformowania o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od umowy, potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”
 7. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 8. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 9. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedawcy jest skontaktowanie się z Kupującym w celu uzgodnienia prawidłowych danych.
 10. Jeżeli Kupujący wyraził zgodę, na dostarczenie Produktu przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz potwierdzenia poinformowania o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od umowy, to z chwilą wpływu na rachunek Sklepu płatności on-line, Sklep niezwłocznie udostępnia Produkt, który zostaje przekazany na adres kontaktowy poczty elektronicznej; w razie braku takiej zgody, Produkt zostanie udostępniony na adres kontaktowy poczty elektronicznej po upływie terminu do odstąpienia od umowy.
 11. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne Sklepu niezależne od niego i zobowiązuję się jak najszybciej dostarczyć zakupione materiały do Kupującego.

4. Metody płatności

 1. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.
 2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez operatora płatności: ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000655383, właściciel marki HotPay. ePłatności nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa) i jest wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych pod numerem MIP 8/2018.
 3. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówione Produkty wyłącznie poprzez płatność on-line, płacąc przelewem elektronicznym lub bankowym. Plik udostępniony zostaje Klientowi niezwłocznie po zarejestrowaniu zapłaty na koncie bankowym Sklepu, o ile Klient wyraził zgodę na dostarczenie Produktu przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz potwierdzenia poinformowania o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Kupującego w ciągu 48 godzin skutkuje jego anulowaniem.
 5. Jeśli z jakiś względów zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na wskazany przy zakupie adres e-mail. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków.

5. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta (T.j. Dz.U. 2020 poz. 287), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Reklamacja

 1. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację na adres:  inzyniercukiernik@gmail.com, w szczególności w przypadku, gdy: zakupiony Produkt jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie pdf, w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Produkt, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o problemie, ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

7. Zasady korzystania z Ebooków

 1. Kupujący ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do: rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie, utrwalania lub zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 3. Udostępnianie Ebooków przez Kupującego osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępnienia Ebooków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom.

8. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.
 2. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i  wykonania przez Sklep umowy sprzedaży Produktów, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”). Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych Klient upoważnia Sklep do przekazywania temu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.
 4. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 5. Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

9. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie Sklepu internetowego www.inzyniercukiernik.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.